Hala Widowiskowo-Sportowa

Hala Widowiskowo - Sportowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji posiada boisko  o wymiarach 32 x 30 m, wysokiej jakości nawierzchni drewnianej, a do dyspozycji kibiców w trakcie imprez sportowych pozostaje 504 miejsc siedzących na trybunach oraz 150 miejsc rozstawnych na parkiecie. Parametry hali pozwalają na rozgrywanie ligowych meczy w piłce koszykowej i siatkowej. Boisko można podzielić przy pomocy kurtyny na dwa mniejsze 16 x 30 m każde. Do dyspozycji ćwiczących jest zespół szatni wraz z pełnym zapleczem sanitarno - higienicznym. Hala sportowa czynna jest od godz. 6.00 do godz. 22.00 (poniedziałek – sobota), a w niedziele od godz. 12.00 do godz. 20.00. W dni powszednie od godz. 7.00 do godz. 15.00 z hali korzystają uczniowie okolicznych szkół. Chętni do korzystania z obiektu hali sportowej mogą skontaktować się z obsługą GOSiR pod nr tel. 13 438 14 30 wew. 20 lub 22 w celu ustalenia terminu zajęć. Do dyspozycji ćwiczących GOSiR udostępnia atestowany sprzęt sportowy, ponadto ośrodek dysponuje fachową kadrą instruktorów, którzy pomagają w prowadzeniu zajęć. GOSiR zajmuje się organizacją treningów, zawodów i imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

104

 

Hala sportowa przystosowana jest do uprawiania prawie wszystkich halowych dyscyplin sportowych tj.

  • halowa piłka nożna,
  • piłka koszykowa,
  • piłka siatkowa,
  • kometka,
  • tenis stołowy,
  • unihokej,

a po nałożeniu specjalnej wykładziny – do przeprowadzania wielu innych imprez o charakterze estradowym, muzycznym, organizacji targów, kiermaszy, wystaw itp.


125

 

1526

CENNIK HALI SPORTOWEJ

HALA GŁÓWNA – WYNAJEM

Lp.

Nazwa usługi

Cena (zł)

1

Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym na cele sportowo – rekreacyjne (instruktor GOSiR) – połowa hali

60 zł / godz.

2

Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym na cele sportowo – rekreacyjne (instruktor GOSiR) – cała hala

110 zł / godz.

3

Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym na cele sportowo – rekreacyjne (instruktor GOSiR) – połowa hali – sobota, niedziela

40 zł / godz.

4

Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym na cele sportowo – rekreacyjne (instruktor GOSiR) – cała hala – sobota, niedziela

60 zł / godz.

5

Wynajem hali na zajęcia WF – karnet na rok szkolny obejmujący połowę hali w godz. 7:00 – 15:00 w środę.

8 000 zł / rok szkolny

6

Wynajem hali na zajęcia WF – karnet na rok szkolny obejmujący całą halę w godz. 7:00 – 15:00 w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek.

15 000 zł / rok szkolny

7

Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym na cele sportowo – rekreacyjne grup z własnym wykwalifikowanym trenerem (kluby sportowe i szkoły z terenu Gminy Jedlicze) – połowa hali

40 zł / godz.

8

Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym na cele sportowo – rekreacyjne grup z własnym wykwalifikowanym trenerem (kluby sportowe i szkoły z terenu Gminy Jedlicze) – cała hala

70 zł / godz.

9

Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym na imprezy sportowe przy nieodpłatnym wstępie publiczności – cała hala

120 zł / godz.

10

Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym na imprezy sportowe przy odpłatnym wstępie publiczności – cała hala

200 zł / godz.

11

Wynajem hali na pozostałe imprezy okolicznościowe

100 zł / godz.

12

Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym na turnieje zakładowe

150 zł / godz.

13

 Trening na boisku hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym

dla sekcji młodzieżowej klubów sportowych z terenu Gminy Jedlicze

na postawie zawartejumowie rezerwacyjnej 1,5 godz. w tygodniu

BEZPŁATNIE

14

 Wynajem hali wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla grup dzieci i młodzieży

do lat 18 z terenu Gminy Jedlicze w okresie ferii i wakacji w godz. 7-15

od poniedziałku do piątku w czasie wolnym od zajęć organizowanych przez Ośrodek

BEZPŁATNIE

 

SZATNIE I NATRYSKI

Lp.

Nazwa usługi

Cena (zł)

1

Szatnia z natryskami

30 zł / godz.

2

Szatnia bez natrysków

20 zł / godz.

KARNETY

 1. Karnet Relax ważny 90 dni ( wszystkie w/w oprócz „pozostałe”)

  (wejście indywidualne lub grupowe – karnet na okaziciela)

  Ceny karnetów:

  - 60 zł, - rabat usługi 10%

  - 85 zł, - rabat usługi 12%

  - 110 zł, - rabat usługi 15%

 2. Karnet Siłownia Plus ważny 30 dni (karnet imienny)

  Uprawnia do 20 wejść na siłownie + 60 minut sauny gratis

  Ceny karnetów:

  a) dorośli - 85 zł,

  b) studenci do lat 26 (wymagana legitymacja studencka) – 75 zł,

  c) młodzież szkolna spoza terenu Gminy Jedlicze ( wymagana legitymacja szkolna) – 70 zł,

  d) młodzież szkolna z terenu Gminy Jedlicze (wymagana legitymacja szkolna) – 65 zł.

KARTA BONUS

 1. Rabat w wysokości 5% dla posiadaczy karty BONUS na usługi świadczone przez GOSiR w Jedliczu.

WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ

 1. Za 1 m2  powierzchni 50 zł miesięcznie.

 

14

 

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

 

  1. Hala Sportowa zarządzana jest przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.
  2. Hala Sportowa służy do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego, rozgrywek sportowych, imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych.
  3. Hala czynna jest w godzinach poniedziałek - sobota 6.00 do 22.00. Niedziela 12.00 - 20.00. W godzinach 7.00 – 15.00 korzystają z niej uczniowie szkół z terenu Gminy Jedlicze.

W godzinach 15.00 – 22.00 z hali w pierwszej kolejności mogą korzystać:

  • uczniowskie kluby sportowe,
  • inne jedlickie kluby i zrzeszenia sportowe,
  • firmy i grupy zorganizowane,
  • mieszkańcy Jedlicza i okolic.
 1. Korzystanie z obiektów Hali Sportowej jest płatne wg. cennika zatwierdzonego przez Dyrektora GOSiR-u.
 2.  Zasady udostępniania obiektów Hali Sportowej ustala Dyrektor GOSiR-u.
 3. Wstęp na Halę Sportową mają wyłącznie grupy zorganizowane pod opieką trenera, instruktora, nauczyciela lub pełnoletniego opiekuna.
 4. Przebywać w hali oraz korzystać z jej wyposażenia mogą tylko osoby posiadające kartę wstępu (karnet) lub inny dowód uprawniający do przebywania w obiekcie – dokumenty te należy okazywać na żądanie służb porządkowych lub innych osób uprawnionych do kontroli.
 5. Służba porządkowa jest uprawniona do kontrolowania osób – także przy użyciu środków technicznych – celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków lub wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
 6. Osoby nie posiadające kart wstępu lub stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren Hali Sportowej.
 7. Zabrania się blokowania i zastawiania dróg ewakuacyjnych.
 8. Wejście na obiekty Hali Sportowej dopuszczalne jest tylko w zmiennym halowym obuwiu sportowym z jasną podeszwą.
 9. Każdy opiekun grupy przebywający na zajęciach w obiektach Hali Sportowej odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo podopiecznych przed zajęciami w trakcie zajęć i po ich zakończeniu.
 10. Opiekun grupy odpowiedzialny jest za uporządkowanie sprzętu z którego korzystał w trakcie zajęć.
 11. Opiekun grupy pobiera oraz zwraca pracownikowi obsługi klucz do szatni, ponadto odpowiada materialnie za ewentualne zniszczenia powstałe podczas przebywania grupy w szatni.
 12. Grupa rekreacyjna po zakończonych zajęciach może przebywać w szatni wyłącznie w ramach zarezerwowanego czasu. Po upływie tego czasu opiekun grupy zobowiązany jest bezwzględnie zdać szatnie i klucz pracownikowi obsługi.
 13. Za rzeczy, przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach, GOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Za sprzęt sportowy, urządzenia i przyrządy będące własnością klubów lub innych instytucji pozostawionych na obiektach, GOSiR nie bierze odpowiedzialności.
 15. Imprezy organizowane przez kluby, instytucje winny być zabezpieczone pod względem pożarowym, BHP, utrzymania ładu i porządku, bezpieczeństwa zawodników i widzów oraz opieki lekarskiej.
 16. Korzystający z Hali Sportowej wyraża zgodę aby jego osoba była fotografowana i filmowana, a fotografie i filmy były przez GOSiR wykorzystywane publicznie w celach zgodnych z etyką i przepisami prawa.
 17. Obowiązuje zakaz palenia papierosów w całym obiekcie.
 18. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym w całym obiekcie.
 19. Zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów GOSiR.
 20. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich przebywających na terenie obiektu w trakcie zawodów i zajęć odpowiedzialność ponosi opiekun.
 21. Obiekty sportowe GOSiR są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. GOSiR Jedlicze nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie zajęć.
 22. Wszelkie zniszczenia, dewastacja obiektów jest zabroniona. Za powstałe zniszczenia GOSiR Jedlicze będzie dochodził na drodze sadowej.
 23. Ponadto zabrania się wnoszenia do Hali Sportowej następujących przedmiotów:
 • broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
 • pjemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 • butelek, puszek czy innych pojemników wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,
 • przedmiotów o dużej objętości,
 • przedmiotów pirotechnicznych,
 • drzewców flag i transparentów,
 • napojów alkoholowych, papierosów, innych środków odurzających,
 • instrumentów do wytwarzania hałasu,
 • innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie hali.

 

WSZYSTKIE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA HALI ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU.